โรงพยาบาลพระปกเกล้า Prapokklao Hospital

โทร: 0-39-319666 | Fax: 0-39-311511 | Mail: ppkhosp.go.th@gmail.com

ข่าวสารต่าง ๆ

หนังสือ 72 ปี

งานประกันชีวิต

ระบบคุณธรรมและ
ความโปร่งใส่ในการดำเนินงาน

เผยแพร่งบทดลอง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระปกเกล้า

นายแพทย์เกรียงศักดิ์ วัชรนุกูลเกียรติ

บัตรประชาชนบัตรเดียว

Click me ...

(3 rd Prapokklao Annual Meeting in Internal Medicine: PAMI)


กำหนดการประชุม Click me ...

การพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วย แบบประคับประคองและผู้ป่วยระยะสุดท้าย ในชุมชน จ.จันทบุรี


คลิ๊กลงทะเบียนผ่าน website ..

ประชุมวิชาการพระปกเกล้า ครั้งที่ 18

ส่งผลงานออนไลน์

ตารางให้บริการ Click me ...

กลุ่มงานสูตินรีเวชกรรม

กลุ่มงานอายุรกรรม

ศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก

จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

การเสนอขอพิจารณา

รับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

Click me ...