โรงพยาบาลพระปกเกล้า Prapokklao Hospital

โทร: 0-39-319666 | Fax: 0-39-311511 | Mail: ppkhosp.go.th@gmail.comประวัติโรงพยาบาล

จำนวนบุคลากรโรงพยาบาล

ข่าวสารต่าง ๆ

งานประกันชีวิต

ระบบคุณธรรมและ
ความโปร่งใส่ในการดำเนินงาน

เผยแพร่งบทดลอง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระปกเกล้า

นายแพทย์ธีรพงศ์ ตุนาค   ผู้ประสงค์บริจาค สมทบทุน จัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ สู้วิกฤตต้านโควิด-19

   สามารถร่วมบริจาคทางออนไลน์ได้ที่บัญชี ธนาคารกรุงไทย
ชื่อบัญชี “โรงพยาบาลพระปกเกล้า(เงินบริจาค)” 980-6-52333-4

   สามารถลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า ผู้บริจาคที่ประสงค์จะขอรับใบเสร็จรับเงิน กรุณาส่งหลักฐานการโอนเงินผ่านช่องทางไลน์ของกลุ่มงานการเงิน รพ.พระปกเกล้า LINE ID : @096dfmxb หรือผ่านช่องทาง E-mail : finance.32ppk@gmail.com สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : กลุ่มงานการเงิน รพ.พระปกเกล้า โทร.039-324102 หรือ 039-319666 ต่อ 1615 (ในเวลาราชการ)ประกาศจากโรงพยาบาลพระปกเกล้า

ระบบลงทะเบียนผู้ป่วยใหม่ออนไลน์ (Register Online)

SMC

ประกาศจากโรงพยาบาลพระปกเกล้า

ประกาศจากโรงพยาบาลพระปกเกล้า

ประกาศจากโรงพยาบาลพระปกเกล้าศูนย์กู้ชีพเทพรัตน์
โทร 039319666 ต่อ 4046
เจ็บป่วยฉุกเฉิน โทร 1669

Click me ...

สวมหน้ากากตลอดเวลา

Click me ...

ศูนย์โทรศัพท์ Covid-19
โรงพยาบาลพระปกเกล้า


คลินิกเวชปฏิบัติทั่วไป

ประกาศโรงพยาบาล

ลดการให้บริการ

Walk Run Bike

การเลื่อนนัดผู้ป่วย

งดเยี่ยมทุกกรณี

ย้ายห้องตรวจนอกเวลา

แจ้งผู้มารับบริการ


ห้องพิเศษ อาคารสัตมินทรราชินีภักดี

Click me ...

ห้องพิเศษ ชั้น 7,8,9 อาาคารศูนย์ความเป็นเลิศด้านมะเร็ง

Click me ...

ห้องพิเศษ (แอร์) สูติกรรม

Click me ...

ตารางให้บริการ Click me ...

PPKlearning

กลุ่มงานสูตินรีเวชกรรม

กลุ่มงานอายุรกรรม

กลุ่มงานกุมารเวชกรรม

ศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก

จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

การเสนอขอพิจารณา

รับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

Click me ...