ประกาศผลงานทางวิชาการ

งานประชุมวิชาการโรงพยาบาลพระปกเกล้า ครั้งที่ ๑๖   

Cr Oral   Cr Poster
R2R Oral   R2R Poster
CQI Oral   CQI Poster
IVT Oral   IVT Poster
เว็บไซด์ รพ. ศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก

โทร: 0-39-319666 | Fax: 0-39-311511 | Mail: ppkhosp.go.th@gmail.com